Smörjolja

Smörjoljeåtervinning

Kvalitetskrav för olja till materialåtervinning

Kraven på olja som ska materialåtervinnas är höga jämförelsevis med olja som energiåtervinns. För materialåtervinning av spillolja accepteras i stort sett inga föroreningar i form av t.ex. broms- ochkylarvätskor. Bromsvätska och kylarväska innehåller ämnen som gör materialåtervinning omöjlig.

Liksom bly förstör katalysatorn på bilen finns det katalysatorer vid materialåtervinning av spillolja som tar skada. För att öka andelen spillolja som kan materialåtervinnas är det därför av yttersta vikt att inte blanda i andra vätskor med spilloljan. Fördelen med att materialåtervinna spillolja är att det går åt ca 60 % mindre energi när man materialåtervinner spillolja jämför med att framställa smörjolja från råolja.

Certifikat

Svensk Oljeåtervinning AB är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001.